Με την ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών, η FMN επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ των χρηστών των Υπηρεσιών της και τη δημιουργία από τους χρήστες κοινοτήτων για την ανάπτυξη της κοινωνικής και της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η χρήση της πλατφόρμας FMN και εν γένει κάθε υπηρεσίας, προϊόντος, λειτουργίας, εφαρμογής, τεχνολογίας και προγράμματος λογισμικού (εφεξής Υπηρεσίες FMN) που προσφέρει η FMN διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι Υπηρεσίες FMN αποτελούν ιδιοκτησία της «Forget Me Not – Freemasons Meeting Network Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σουρμελή 2, με ΑΦΜ 801166835, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών και αριθμ. ΓΕΜΗ 150627901000 (εφεξής FMN) από την οποία και παρέχονται.

Η χρήση των Υπηρεσιών FMN παραχωρείται δωρεάν, ενώ η FMN προβάλλει διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, για τις οποίες διαφημίσεις οι διαφημιζόμενοι καταβάλλουν προς την FMN το απαραίτητο χρηματικό αντίτιμο προς τούτο, όπως το ύψος του ορίζεται κάθε φορά αποκλειστικά και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της FMN.

Με τη χρήση των Υπηρεσιών FMN παρέχετε προς την FMN την απαραίτητη συγκατάθεσή σας προκειμένου να προβάλουμε προς εσάς διαφημίσεις για τις οποίες θεωρούμε κατά την κρίση μας ότι μπορεί να έχετε ενδιαφέρον ή να σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας. Προκειμένου να προσδιοριστεί εκ μέρους μας ποιες διαφημίσεις δύνανται να χαρακτηριστούν ως καταλληλότερες για την προβολή τους προς εσάς, χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα.

Η FMN δεν προβαίνει στην πώληση των προσωπικών σας δεδομένων προς τους διαφημιζόμενους και δεν κοινοποιεί προς τους διαφημιζόμενους στοιχεία σας τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άμεση ταυτοποίησή σας, εκτός στην περίπτωση κατά την οποία εσείς έχετε ρητώς εκφράσει τη συγκατάθεσή σας προς τούτο. Για την προώθηση και προβολή των διαφημίσεων μέσω της FMN, οι διαφημιζόμενοι παρέχουν στην FMN διάφορες πληροφορίες (όπως το είδος του κοινού εις το οποίο επιθυμούν όπως απευθυνθούν) και η FMN προβάλλει τις διαφημίσεις προς το κοινό το οποίο κατά την κρίση της θεωρεί καταλληλότερο, παρέχοντας προς τους διαφημιζόμενους αναφορά για την απόδοση των εν λόγω διαφημίσεων για την πληρέστερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών των Υπηρεσιών FMN.

Μέσα από τις αναρτήσεις/δημοσιεύσεις και τις διαφημίσεις, καθώς και από το υπόλοιπο περιεχόμενο το οποίο περιέχεται στην πλατφόρμα FMN (videos, σελίδες κλπ.) και κάθε άλλη δυνατότητα που προσφέρουν οι Υπηρεσίες FMN και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει ο χρήστης, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης της κοινωνικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας των χρηστών. Η FMN δύναται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που δημιουργούνται (π.χ. τα δεδομένα για τις συνδέσεις σας, τις επιλογές και τις ρυθμίσεις που κάνετε, το περιεχόμενο που κοινοποιείτε και τις ενέργειές σας εντός και εκτός των Υπηρεσιών FMN) για την επίτευξη της ανωτέρω προσπάθειας και την εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη.

Ο χρήστης συνδέεται με άλλους χρήστες, άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Η FMN επιχειρεί να βοηθήσει το χρήστη να βρίσκει και να συνδεθεί με άλλους χρήστες, άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς που μπορεί να τον ενδιαφέρουν, μέσω των Υπηρεσιών FMN. Με τη χρήση των δεδομένων που διαθέτει, η FMN αποστέλλει προς το χρήστη προτάσεις (π.χ. για άλλους χρήστες με τους οποίους κατά την κρίση της FMN μπορεί να θέλει να συνδεθεί, για σελίδες με τις οποίες κατά την κρίση της FMN μπορεί να θέλει να συνδεθεί, ομάδες με τις οποίες κατά την κρίση της FMN μπορεί να θέλει να συνδεθεί), διαφημίσεις ή εκδηλώσεις οι οποίες κατά την κρίση της FMN μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη. H FMN επιχειρεί να βοηθήσει το χρήστη να βρίσκει περιεχόμενο, υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία κατά την κρίση της μπορεί να τον ενδιαφέρουν με την προβολή προς το χρήστη διαφημίσεων, προσφορών, ή άλλου περιεχομένου που προσφέρουν οι διαφημιζόμενοι ή κάθε άλλο που θεωρεί η FMN πρόσφορο δίχως να το έχουν προσφέρει οι διαφημιζόμενοι.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα έκφρασης μέσω της πλατφόρμας FMN (π.χ. μέσω ανάρτησης ή κοινοποίησης φωτογραφίας, βίντεο, σχολίου, ιστορίας στις Υπηρεσίες FMN) και επικοινωνίας με χρήστες της πλατφόρμας FMN (π.χ. μέσω της απευθείας διαδικτυακής αποστολής μηνυμάτων προς εκείνους, η προς ομάδα χρηστών).

Η FMN εναντιώνεται και καταπολεμά οποιαδήποτε επιβλαβή συμπεριφορά προασπίζοντας και υποστηρίζοντας το συμφέρον των χρηστών και της κοινότητας, αναγνωρίζοντας ότι για τη δημιουργία κοινότητας στις Υπηρεσίες FMN απαραίτητη προϋπόθεση καθίσταται το αίσθημα ασφάλειας από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση εντοπισμού επιβλαβούς συμπεριφοράς προς τους χρήστες, προς τρίτους ή προς την FMN, η FMN ενεργεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτευχθεί η παύση της συμπεριφοράς αυτής. Με τη γνώση εκ μέρους της FMN οποιασδήποτε κατά τα ανωτέρω επιβλαβούς συμπεριφοράς, η FMN δύναται να απενεργοποιήσει άμεσα την πρόσβαση κάθε χρήστη στις Υπηρεσίες FMN, καθώς και να χρησιμοποιήσει κάθε κατάλληλο κατά την κρίση της μέτρο συμπεριφοράς (όπως π.χ. διαγραφή χρήστη, αφαίρεση βλαπτικού περιεχόμενου κλπ.), αλλά και να προβεί σε κάθε κατά την κρίση της νόμιμο μέτρο.

Για την βελτίωση των Υπηρεσιών FMN, η FMN πραγματοποιεί έρευνες για την ανάπτυξη, δοκιμή, βελτίωση των Υπηρεσιών FMN, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναλύει τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της για τους χρήστες εξάγοντας συμπεράσματα αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών FMN.

Για την πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες FMN θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες FMN με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Ο Χρήστης θα πρέπει να παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό του και να δημιουργεί ένα μόνο λογαριασμό (τον δικό του). Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το χρονολόγιό του για τους προσωπικούς του και μόνο σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές της FMN, όπως αυτά καθορίζονται κατά διαστήματα αποκλειστικά και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της FMN. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί/γνωστοποιεί σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του και δεν θα πρέπει να παραχωρεί σε τρίτους πρόσβαση στο λογαριασμό του ή να μεταβιβάζει το λογαριασμό του σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δίχως την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της FMN.

H FMN διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει την εγγραφή ως χρήστη και τη πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου στην πλατφόρμα και στις εν γένει Υπηρεσίες FMN, σύμφωνα με τα κατά καιρούς πρότυπα και τις κατά καιρούς προϋποθέσεις και πολιτικές τις οποίες η ίδια αποκλειστικώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αποφασίζει και δικαιούται να αρνηθεί την εγγραφή ως χρήστη και την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες FMN κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο θεωρεί κατά την κρίση της ότι δεν πληροί τα πρότυπα, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές τις οποίες κατά διαστήματα θεσπίζει.

Σε κάθε περίπτωση, η FMN μπορεί να προβεί στην αναστολή λειτουργίας, στην απενεργοποίηση ή στη διαγραφή του λογαριασμού σας άμεσα και δίχως προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, εάν κρίνει εύλογο να προβεί σε αυτό και με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αποποιείστε κάθε αξίωσης ή δικαιώματός σας όπως αιτηθείτε προς την FMN την άρση της αναστολής ή την εκ νέου ενεργοποίηση του λογαριασμού σας ή από οποιαδήποτε άλλη εν γένει αξίωση δύναται να προκύψει εξαιτίας της ως άνω αναστολής, απενεργοποίησης ή διαγραφής του λογαριασμού σας.

Ενδεικτικά μόνον και όχι περιοριστικά, η FMN δύναται να προβεί στην αναστολή, απενεργοποίηση, διαγραφή του λογαριασμού σας: σε περίπτωση χρήσης ψευδών στοιχείων, σε περίπτωση υπερβολικών αναρτήσεων έτσι ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι αναρτήσεις λαμβάνουν χώρα με τη χρήση ρομποτικών μεθόδων, σε περίπτωση ανάρτησης προσβλητικών ενημερώσεων και εικόνων, σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για άλλους χρήστες των Υπηρεσιών FMN, σε περίπτωση διατήρησης περισσότερων από ένα λογαριασμούς, σε περίπτωση δημοσίευσης υλικού το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, σε περίπτωση αναφοράς από άλλον χρήστη των Υπηρεσιών FMN, σε περίπτωση που η πρόσβαση δεν είναι επιτρεπτή από την ισχύουσα νομοθεσία και εν γένει σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η FMN κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ότι η διατήρηση του λογαριασμού σας είναι αντίθετη προς το συμφέρον της λειτουργίας της FMN ή προς το συμφέρον των χρηστών του.

Οι χρήστες των Υπηρεσιών FMN δύνανται να εκφράζονται και να κοινοποιούν το περιεχόμενο το οποίο θεωρούν σημαντικό για τους ίδιους, σε καμία ωστόσο περίπτωση δεν δύνανται να εκφράζονται ή να κοινοποιούν περιεχόμενο το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το συμφέρον των άλλων χρηστών ή της FMN ή είναι σε βάρος της ασφάλειας ή της ευημερίας των άλλων χρηστών και της εν γένει ακεραιότητας της ευημερίας της κοινότητας FMN. Για τους λόγους αυτούς ο χρήστης δεν δύναται όπως ο ίδιος προσωπικά (και δεν δύναται όπως υποστηρίξει ή διευκολύνει άλλον) χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες FMN ώστε να παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, να φέρεται κατά τρόπο ή να κοινοποιεί περιεχόμενο παράνομο, παραπλανητικό, δόλιο ή που προκαλεί δυσμενή διάκριση, να παραβιάζει δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να ανεβάζει ιούς ή κακόβουλο κώδικα ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει στην απενεργοποίηση, υπερβολή επιβάρυνση ή σε οποιαδήποτε δημιουργία προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία ή την εμφάνιση των Υπηρεσιών FMN, να συλλέγει ή να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα από τις Υπηρεσίες FMN με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή να επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα στα οποία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης. Η FMN διατηρεί και στις ανωτέρω περιπτώσεις το δικαίωμα να προβεί στην αφαίρεση οποιουδήποτε περιεχομένου παραβιάζει τα ανωτέρω και η FMN προτρέπει τους χρήστες της στην αναφορά περιεχομένου ή συμπεριφορών για τις οποίες θεωρούν ότι παραβιάζουν δικαιώματά τους, τους παρόντες Όρους Χρήσης και το νόμο.

Ο χρήστης παρέχει προς την FMN την άδεια χρήσης του περιεχομένου το οποίο δημιουργεί και κοινοποιεί. Ο χρήστης διατηρεί την κυριότητα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για το περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί και κοινοποιεί στις Υπηρεσίες FMN, ενώ το δικαίωμα χρήσης του ανωτέρω περιεχομένου παραχωρείται προς την FMN για την παροχή και βελτίωση των Υπηρεσιών FMN.

Συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης κοινοποιεί, δημοσιεύει ή ανεβάζει περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες FMN ή σε σχέση με αυτές, παραχωρεί προς την FMN μια μη αποκλειστική́, μεταβιβάσιμη, με δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης, με παγκόσμια ισχύ́ άδεια, χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής, για τη φιλοξενία, χρήση, διανομή, τροποποίηση, εκτέλεση, αντιγραφή, δημόσια εκτέλεση ή προβολή και μετάφραση του περιεχομένου του, καθώς και για τη δημιουργία παράγωγων έργων από αυτό το περιεχόμενο και η εν λόγω άδεια χρήσης θα λήγει όταν διαγραφεί το περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες FMN.

Στον χρήστη παρέχεται η δυνατότητα να διαγράψει το σύνολο του περιεχομένου του διαγράφοντας το λογαριασμό του ή να διαγράψει μεμονωμένα στοιχεία του περιεχομένου του. Με τη διαγραφή στοιχείων του περιεχομένου από το χρήστη, οι υπόλοιποι χρήστες δεν μπορούν πλέον να δουν τα στοιχεία αυτά. Τα διαγραφέντα στοιχεία ενδέχεται να συνεχίζουν να υπάρχουν σε άλλα σημεία των Υπηρεσιών FMN εις τα οποία δεν είναι εφικτή η άμεση διαγραφή λόγω τεχνικών περιορισμών, οπότε και θα διαγραφούν εντός εφικτού χρονικού διαστήματος από την ημέρα του αιτήματος διαγραφής. Περαιτέρω, τα εν λόγω στοιχεία ενδέχεται να συνεχίζουν να υπάρχουν σε άλλα σημεία των Υπηρεσιών FMN εφόσον: έχουν χρησιμοποιηθεί́ από τρίτους, στο πλαίσιο της παρούσας άδειας χρήσης, και τα εν λόγω πρόσωπα δεν το έχουν διαγράψει, ή άμεση διαγραφή θα περιόριζε την FMN: να διερευνήσει ή να εντοπίσει παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων και των πολιτικών της, να συμμορφωθεί με κάποια νομική υποχρέωση, να συμμορφωθεί με αιτήματα των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων Αρχών, ή άλλων δημόσιων φορέων, οπότε και διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς διατήρησής του. Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η παρούσα άδεια χρήσης θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την πλήρη διαγραφή του περιεχομένου.

Ο χρήστης παραχωρεί προς την FMN την άδεια χρήσης του ονόματός του, της εικόνας προφίλ του και των πληροφοριών του για τις ενέργειές του στις Υπηρεσίες FMN αναφορικά με τις διαφημίσεις και το χορηγούμενο περιεχόμενο και την προβολή αυτών, δίχως να απαιτείται από την FMN να καταβάλλει οποιοδήποτε αντίτιμο και οποιοδήποτε προς τούτο.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης προβεί στη χρήση περιεχομένου το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το οποίο μπορεί να διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών FMN, άπαντα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου τούτου παραμένουν στην ιδιοκτησία της FMN και ο χρήστης δύναται να προβαίνει στη εν λόγω χρήση μόνον για τους σκοπούς της παρούσας και συμφώνως με τους Όρους Χρήσης.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο το οποίο κοινοποιεί στις Υπηρεσίες FMN και εγγυάται ότι δεν θα προβεί στη χρήση των Υπηρεσιών FMN κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θίγονται δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτων.

Ο χρήστης, πέραν της χρήσης των εν γένει Υπηρεσιών FMN δύναται να ζητήσει από την FMN να προβεί στη για λογαριασμό του προβολή διαφήμισης στις Υπηρεσίες FMN. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης οφείλει να καταβάλλει προς την FMN το απαραίτητο χρηματικό αντίτιμο, το ύψος του οποίου ορίζει κάθε φορά αποκλειστικώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η FMN, προκειμένου η FMN να προβεί στην προβολή της αιτούμενης από το χρήστη διαφήμισης στις Υπηρεσίες FMN. Ο χρήστης θα καταβάλει το απαραίτητο χρηματικό αντίτιμο προκειμένου να αγοράσει το «πακέτο υπηρεσιών διαφήμισης» το οποίο αργότερα μπορεί να χρησιμοποιήσει για την προβολή διαφημίσεων μέσω των Υπηρεσιών FMN. Το απαραίτητο χρηματικό αντίτιμο για την αγορά «πακέτου υπηρεσιών διαφήμισης»  θα καταβάλλεται από το χρήστη με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω της υπηρεσίας paypal, οπότε και η FMN θα αποστέλλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού λογαριασμού την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης προς την FMN το αντίστοιχο αποδεικτικό εξόφλησης. Ημερομηνία συναλλαγής θεωρείται η ημερομηνία της αγοράς του «πακέτου υπηρεσιών διαφήμισης» και όχι η ημερομηνία της αίτησης προβολής διαφήμισης ή της προβολής διαφήμισης, καθώς ο χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει το «πακέτο προβολής διαφήμισης» σε χρόνο μεταγενέστερο της αγοράς του. Σε περίπτωση που ο χρήστης παρά την αγορά του «πακέτου υπηρεσιών διαφήμισης» δεν αποφασίσει όπως προβεί σε προβολή διαφήμισης, το χρηματικό αντίτιμο για την αγορά του «πακέτου υπηρεσιών διαφήμισης» δεν θα επιστρέφεται προς εκείνον από την FMN και ο χρήστης παραιτείται από κάθε αξίωσή του προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, η FMN διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε οποιαδήποτε αιτούμενη προβολή διαφήμισης για λογαριασμό του χρήστη, εφόσον κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκρίνει το περιεχόμενο της διαφήμισης της οποίας ο χρήστης ζητά την προβολή. Ανάλογα με τη δραστηριότητα του χρήστη στις Υπηρεσίες FMN, η FMN δύναται να τον επιβραβεύει, χορηγώντας στο χρήστη ως bonus επιβράβευσης δραστηριότητας τα «e-Ostraka» τα οποία θα αντιστοιχούν σε έκπτωση επί της αιτούμενης προβολής διαφήμισης του χρήστη, οπότε και ο χρήστης δύναται να εξαργυρώσει τα «e-Ostraka» αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό προβολής της διαφήμισής του μέσω των Υπηρεσιών FMN, δηλαδή με την μορφή έκπτωσης επί του συνολικού χρηματικού ποσού το οποίο απαιτείται για την προβολή της αιτούμενης διαφήμισης εφόσον προβεί στην αγορά παροχής υπηρεσίας διαφήμισης. Σε περίπτωση που ο χρήστης ο οποίος έχει προβεί στην αγορά «πακέτου υπηρεσιών διαφήμισης» έχει παράλληλα συγκεντρώσει bonus επιβράβευσης δραστηριότητας «e-Ostraka», τότε εφόσον προβεί στην αίτηση προβολής διαφήμισης, θα πραγματοποιείται πρώτα η εξαργύρωση του συνόλου των διαθεσίμων «e-Ostraka» και το τυχόν εναπομείναν απαραίτητο χρηματικό ποσό για την προβολή της διαφήμισης θα προέρχεται από το διαθέσιμο χρηματικό ποσό του «πακέτου υπηρεσιών διαφήμισης». Καθίσταται σαφές ότι τα «e-Ostraka» τα οποία αντιστοιχούν σε bonus επιβράβευσης δραστηριότητας, δύνανται να εξαργυρωθούν μόνον για το σκοπό προβολής διαφήμισης μέσω των Υπηρεσιών FMN και σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο χρήστης όπως απαιτήσει να εξαργυρώσει τα «e-Ostraka» λαμβάνοντας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από την FMN ή να τα εξαργυρώσει καθ’οιονδήποτε άλλον τρόπο ή να τα χρησιμοποιήσει καθ’οιονδήποτε άλλον τρόπο. Και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης απολαμβάνει έκπτωση στην προβολή της αιτούμενης διαφήμισης μέσω της εξαργύρωσης των «e-Ostraka», η διαφήμιση της οποίας ο χρήστης ζητά την προβολή θα πρέπει να λάβει την έγκριση της FMN, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει αυτή την έγκριση, είτε ο χρήστης θα πρέπει να αντικαταστήσει την διαφήμιση της οποία ζητά την προβολή με άλλη, η προβολή της οποίας θα εγκριθεί από την FMN, είτε το εν λόγω bonus επιβράβευσης και το σύνολο των «e-Ostraka» θα παραμείνει αδιάθετο χωρίς να εξαργυρωθεί και ο χρήστης δεν θα έχει το δικαίωμα όπως απαιτήσει από την FMN να εξαργυρώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα «e-Ostraka», είτε με τη μορφή της προβολής διαφήμισης μέσω των Υπηρεσιών FMN, είτε ως χρηματικό ποσό.

Η FMN δικαιούται αποκλειστικώς, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί κατά διαστήματα του Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών FMN, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις Υπηρεσίες FMN και τις πρακτικές της, οπότε και ο χρήστης θα ενημερώνεται προς τούτο, καλούμενος ταυτόχρονα να αποφασίσει εάν επιθυμεί να συνεχίσει την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες FMN ή επιθυμεί όπως διακόψει τούτη και επομένως να προβεί στη διαγραφή του λογαριασμού του.

Η FMN δεν εγγυάται την συνεχή, αδιάκοπη και δίχως οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργία της πλατφόρμας FMN και των εν γένει Υπηρεσιών FMN και ο χρήστης παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωσή του για τυχόν διακοπή ή δυσλειτουργία της πλατφόρμας και των εν γένει Υπηρεσιών FMN.

Για οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει μεταξύ του χρήστη και της FMN για τη χρήση των Υπηρεσιών FMN ή σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών FMN, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Οι παρόντες Όροι χρήσης αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας του χρήστη με την εταιρεία υπό την επωνυμία «Forget Me Not – Freemasons Meeting Network Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας FMN και των εν γένει Υπηρεσιών FMN και αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας FMN και των εν γένει Υπηρεσιών FMN και οι όροι αυτοί υπερισχύουν έναντι κάθε προηγούμενης συμφωνίας.

Με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θεμελιώνεται κανένα δικαίωμα υπέρ τρίτων. Άπαντα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της FMN που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης δύνανται όπως εκχωρηθούν ελεύθερα από την FMN, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή εκ του νόμου ή άλλως.